Ngoại  trừ những người may mắn sinh ra ngẫu nhiên được thừa kế số tiền lớn , hay mua