Bài học thứ nhất : Để đạt được mục tiêu đề ra là một quá trình chông gai và